English Arabic
به شمس توس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
    
 

معرفی امامزاده حسین(ع)

امام زاده حسین بن علی ابن موسی الرضا (ع)

چهار انبیاء

پیغمبریه قزوین

امام زادگان استان قزوین

ردیف

نوع مکان متبرکه

نام مکان متبرکه

استان

شهرستان

شهر

دهستان

آبادی

1

امامزاده

ابراهیم (ع)

قزوین

آبیک


بشاریات غربی

ابراهیم اباد

2

امامزاده

صالح (ع)

قزوین

آبیک

خاکعلی3

امامزاده

احمدومحمود(ع)

قزوین

آبیک


زیاران

قشلاق

4

امامزاده

عبداله ومحمد (ع)

قزوین

آبیک


زیاران

اقچری

5

امامزاده

حسن (ع)

قزوین

آبیک


زیاران

زیاران

6

امامزاده

هادی(ع )

قزوین

آبیک


کوهپایه شرقی

یانس اباد

7

امامزاده

علی (ع )

قزوین

آبیک


کوهپایه غربی

شکرناب

8

امامزاده

اسماعیل(ع )

قزوین

آبیک


کوهپایه غربی

چناسک

9

امامزاده

سیدپاک (ع)

قزوین

آبیک


کوهپایه غربی

زرجه بستان

10

امامزاده

علی النقی(ع)

قزوین

آبیک


کوهپایه غربی

زرجه بستان

11

امامزاده

ابراهیم (ع)

قزوین

آبیک


کوهپایه غربی

چناسک

12

امامزاده

جعفر (ع)

قزوین

آبیک


زیاران

قشلاق

13

امامزاده

سیدمحمد(ع )

قزوین

آبیک


کوهپایه شرقی

ناصراباد

14

امامزاده

افخم(ع )

قزوین

آبیک


کوهپایه غربی

نوده

15

امامزاده

اسحاق(ع )

قزوین

البرز


حصارخروان

ورس

16

امامزاده

محمود(ع )

قزوین

البرز


حصارخروان

حصارخروان

17

امامزاده

سلیمان(ع )

قزوین

البرز

بیدستان18

امامزاده

ظهیر(ع )

قزوین

البرز


پیریوسفیان

قدیم اباد

19

امامزاده

احمد(ع )

قزوین

البرز


حصارخروان

حصارخروان

20

امامزاده

محمدذکریا (ع)

قزوین

بوئین زهرا


زین آباد

باقراباد

21

امامزاده

احمد (ع)

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ پائین

رحیم اباد

22

امامزاده

فضل علی (ع)

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ بالا

خونان

23

امامزاده

ابراهیم(ع )

قزوین

بوئین زهرا


حصارولیعصر

حسن اباد

24

امامزاده

ابراهیم واسماعیل (ع )

قزوین

بوئین زهرا


حصارولیعصر

اسماعیل اباد

25

امامزاده

هاشم (ع )

قزوین

بوئین زهرا


حصارولیعصر

کردجین

26

امامزاده

اسماعیل(ع)

قزوین

بوئین زهرا


خرقان غربی

منصور

27

امامزاده

علاءالدین(ع )

قزوین

بوئین زهرا


خرقان غربی

امامزاده علاالدین

28

امامزاده

علی اکبروقاسم(ع )

قزوین

بوئین زهرا


شهیدآباد

پروان

29

امامزاده

اسماعیل(ع)

قزوین

بوئین زهرا


شهیدآباد

خروس دره

30

امامزاده

محمدطاهر(ع )

قزوین

بوئین زهرا

آوج31

امامزاده

اسحاق(ع )

قزوین

بوئین زهرا


ابراهیم آباد

ابراهیم اباد

32

امامزاده

ابراهیم واسحاق (ع )

قزوین

بوئین زهرا


ابراهیم آباد

نوده

33

امامزاده

جعفر(ع )

قزوین

بوئین زهرا


ابراهیم آباد

چسگین

34

امامزاده

ابراهیم وطیب وطاهر(ع )

قزوین

بوئین زهرا


رامندجنوبی

خوزنین

35

امامزاده

قریب(ع )

قزوین

بوئین زهرا


رامندجنوبی

خیارج

36

امامزاده

منور خاتون(س)

قزوین

بوئین زهرا

دانسفهان37

امامزاده

سلطان بکتاش (ع )

قزوین

بوئین زهرا


زین آباد

عبدالرباب اباد

38

امامزاده

ابراهیم ومسلم(ع )

قزوین

بوئین زهرا


قلعه هاشم

طزرک

39

امامزاده

حلیمه خاتون ونرگس خاتون(س )

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ بالا

عصمت اباد

40

امامزاده

عباس (ع )

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ بالا

ولی اباد

41

امامزاده

حلیمه خاتون(ع )

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ بالا

صدراباد

42

امامزاده

ابراهیم(ع )

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ بالا

حسین اباد

43

امامزاده

هادی(ع)

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ بالا

خونان

44

امامزاده

احمد(ع )

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ پائین

عشرت اباد

45

امامزاده

عقیل(ع)

قزوین

بوئین زهرا


زهرائ پائین

اب باریک

46

امامزاده

فضل علی وعلی (ع )

قزوین

بوئین زهرا


سگزآباد

رودک

47

امامزاده

فضل بن قاسم(ع )

قزوین

بوئین زهرا


سگزآباد

چنارسفلی

48

امامزاده

صالح ومحسن(ع )

قزوین

بوئین زهرا


سگزآباد

یریجان

49

امامزاده

دوتن(ع )

قزوین

بوئین زهرا


خرقان شرقی

کلنجین

50

امامزاده

قاسم (ع )

قزوین

بوئین زهرا


دشتابی شرقی

لیا

51

امامزاده

عقیل(ع)

قزوین

بوئین زهرا


دشتابی غربی

سعیداباد

52

امامزاده

ابراهیم(ع )

قزوین

بوئین زهرا


دشتابی غربی

سلیمان اباد

53

امامزاده

عبدالقهار(ع

قزوین

بوئین زهرا


خرقان شرقی

کلنجین

54

امامزاده

علی اصغر(ع )

قزوین

بوئین زهرا


خرقان شرقی

کلنجین

55

امامزاده

قریب(ع )

قزوین

بوئین زهرا


ابراهیم آباد

چسگین

56

امامزاده

محمدباقر(ع )

قزوین

بوئین زهرا


سگزآباد

رودک

57

امامزاده

هادی ومهدی(ع )

قزوین

بوئین زهرا


رامندجنوبی

خیارج

58

امامزاده

جعفر(ع)وسکینه (س)

قزوین

تاکستان


افشاریه

حاجی اباد

59

امامزاده

احمد (ع)

قزوین

تاکستان


نرجه

نودهک

60

امامزاده

آقاسیدعلی (ع )

قزوین

تاکستان


اک

شارین

61

امامزاده

ابراهیم واسماعیل(ع )

قزوین

تاکستان


افشاریه

طرویزک

62

امامزاده

قداربن اسماعیل(ع )

قزوین

تاکستان


افشاریه

شنستق علیا

63

امامزاده

عبدالله(ع )

قزوین

تاکستان


افشاریه

شیزند

64

امامزاده

بی بی سکینه(س)

قزوین

تاکستان


افشاریه

برزلجین

65

امامزاده

ابوسعید وابوظهیر(ع )

قزوین

تاکستان


رامندشمالی

رادکان

66

امامزاده

محمدپیر(ع )

قزوین

تاکستان


رامندشمالی

سیف اباد

67

امامزاده

علی اکبر(ع)

قزوین

تاکستان


دودانگه سفلی

سگزناب

68

امامزاده

حلیمه خاتون(س)

قزوین

تاکستان


دودانگه سفلی

شیزر

69

امامزاده

کاظم(ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

اورنه

70

امامزاده

فضل اله(ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

فارسجین

71

امامزاده

میرخضر(ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

خنداب

72

امامزاده

علی اصغر(ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

مهین

73

امامزاده

هفت صندوق (ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

هفت صندوق

74

امامزاده

جعفر(ع )

قزوین

تاکستان


قاقازان شرقی

کندر

75

امامزاده

علی اصغر(ع )

قزوین

تاکستان


قاقازان شرقی

داغلان

76

امامزاده

اسماعیل(ع )

قزوین

تاکستان


قاقازان شرقی

دستجرد

77

امامزاده

سیدعلی(ع )

قزوین

تاکستان


قاقازان غربی

سولیدره دربهان

78

امامزاده

زین الدین(ع )

قزوین

تاکستان


قاقازان غربی

قلات

79

امامزاده

یوسف(ع )

قزوین

تاکستان


قاقازان غربی

مایان

80

امامزاده

هودونوح(ع )

قزوین

تاکستان


قاقازان غربی

کنشکین

81

امامزاده

صالح وسلیمان(ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

فارسجین

82

امامزاده

کمال(ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

فارسجین

83

امامزاده

ولی(ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

فارسجین

84

امامزاده

عبدالله(ع )

قزوین

تاکستان


دودانگه علیا

فارسجین

85

امامزاده

آمنه خاتون(س )

قزوین

قزوین

قزوین86

امامزاده

جوتان (ع)

قزوین

قزوین


الموت بالا

جوتان

87

امامزاده

هاشم (ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

دربند

88

امامزاده

احمد (ع)

قزوین

قزوین


اقبال شرقی

عبدل اباد

89

امامزاده

سبزپوش (ع)

قزوین

قزوین


ایلات قاقازان شرقی

حاجی اباد

90

امامزاده

گابری (ع)

قزوین

قزوین


ایلات قاقازان غربی

گابری

91

امامزاده

حلیمه خاتون (س)

قزوین

قزوین

قزوین92

امامزاده

ابراهیم(ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

توان

93

امامزاده

حسن سالار (ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

خشکچال

94

امامزاده

محمودواسماعیل(ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

افتابدر

95

امامزاده

محمد(ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

بوکان

96

امامزاده

علی اصغر (ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

ترکان

97

امامزاده

علی اصغر (ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

فیشان

98

امامزاده

زید وعلی (ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

محموداباد

99

امامزاده

ابراهیم (ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

یرک

100

امامزاده

محمود(ع)

قزوین

قزوین


الموت بالا

اندج

101

امامزاده

حسن وصالح (ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

کندان سر

102

امامزاده

اسماعیل(ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

کوچنان

103

امامزاده

صالح (ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

امشک

104

امامزاده

اسماعیل(ع)

قزوین

قزوین


الموت بالا

سلیمان اباد

105

امامزاده

زین العابدین (ع )

قزوین

قزوین


الموت بالا

شورستان علیا

106

امامزاده

میرزا الدین(ع )

قزوین

قزوین


الموت پائین

اواتر

107

امامزاده

سالارالدین (ع )

قزوین

قزوین


الموت پائین

اوانک

108

امامزاده

نصرالله (ع )

قزوین

قزوین


الموت پائین

گرمارود

109

امامزاده

محسن وقاسم(ع )

قزوین

قزوین


الموت پائین

حسن اباد

110

امامزاده

ایوب وذکریا(ع)

قزوین

قزوین


الموت پائین

روچ علیا

111

امامزاده

موسی (ع )

قزوین

قزوین


الموت پائین

ایلان

112

امامزاده

سیدقاسم سیدابراهیم (ع )وسیده نرگس(س)

قزوین

قزوین


الموت پائین

چوثر

113

امامزاده

مصیب(ع )

قزوین

قزوین


الموت پائین

کلایه

114

امامزاده

حسین وابوطالب(ع )

قزوین

قزوین


الموت پائین

وناش پائین

115

امامزاده

ابراهیم (ع )وزینب(س)

قزوین

قزوین


الموت پائین

هنیز

116

امامزاده

ابراهیم واسماعیل(ع )

قزوین

قزوین


الموت پائین

سفیددر

117

امامزاده

محمود(ع)

قزوین

قزوین


الموت پائین

هرانک

118

امامزاده

قاسم (ع )

قزوین

قزوین


معلم کلایه

ایین

119

امامزاده

احمد و منصور(ع )

قزوین

قزوین


معلم کلایه

کوشک

120

امامزاده

علی اصغر (ع )

قزوین

قزوین


معلم کلایه

زراباد

121

امامزاده

موسی (ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

ویار

122

امامزاده

شاه رشید(ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

هیر

123

امامزاده

چوبه(ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

بهرام اباد

124

امامزاده

موسی (ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

کوشکدر

125

امامزاده

ابوالحسن(ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

شهرستان سفلی

126

امامزاده

افضل(ع)

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

تلاتر

127

امامزاده

کنعان(ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

پررود

128

امامزاده

هارون(ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

ده دوشاب

129

امامزاده

اسماعیل(ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

میلک

130

امامزاده

اسماعیل(ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

فلار

131

امامزاده

غایب(ع )

قزوین

قزوین


رودبارشهرستان

ورتوان

132

امامزاده

عمادالدین(ع)

قزوین

قزوین


رودبارمحمدزمانی

کارنده چال

133

امامزاده

عبداله (ع )

قزوین

قزوین


رودبارمحمدزمانی

کمال اباد

134

امامزاده

صاالح(ع )

قزوین

قزوین


رودبارمحمدزمانی

کلین

135

امامزاده

ام کلثوم(س )

قزوین

قزوین


رودبارمحمدزمانی

ازگنین علیا

136

امامزاده

هاشم (ع )

قزوین

قزوین


رودبارمحمدزمانی

وشته

137

امامزاده

نه تنان

قزوین

قزوین


رودبارمحمدزمانی

کلایه

138

امامزاده

علی اکبر(ع )